అమ్మ,అమ్మమ్మతో సెక్స్ 6 – Telugu Sex Stories –

ఏప్రిల్ 3, 2018
Telugu Sex Stories అమ్మమ్మ బట్టలు విపుతుంది నేను వుండి నేను : అమ్మమ్మ నువ్వు వద్దు నేను విప్పుతా అన్నాను. అమ్మమ్మ: వద్దు రా అంది.నేను : లేదు అని చెపి అమ్మమ్మ దేగారకు వెళ్ళాను.అమ్మమ్మ : సరే అని చెపి కల్లు మూసుకుంది.నాకు మనసులో ఒక ఆలోచన వచ్చింది నైట్ అమ్మమ్మ పూకు నాకు చూపించ కూడదు అని దుప్పటి లోకి వెళ్లి లంగా తీసింది ఎప్పుడు కూడా నేను నైట్ ఒకటే తిస్తె లంగా విపనియదు సో అమ్మమ్మ ఎలా కల్లు మూసుకొని ఉంది లంగా నైటి ఒకే సారి తీయాలి అనుకున్ననేను : అమ్మమ్మ నైటి అండ్ లంగా ఒకసారి పైకి లేపిను అమ్మమ్మ పూకు చుట్టు హెయిర్ తో నిండి పోయింది.నేను అమ్మమ్మ నీకు కూడా ఇక్కడ హెయిర్ ఉందా అన్నాను .అమ్మమ్మ : వెంటనే అక్కడ నువ్వు చూడదు రా అని లంగా కిందకి దిపింది.నేను : నైటి తీశాను అమ్మమ్మ పెద్ద పెద్ద పాయలు దర్శనముఇచ్చాయి. నేను అమ్మమ్మ కింద ఇది కూడా ఎందుకు తి అన్ననుఅమ్మమ్మ : వద్దు అక్కడ చూడదు రా అంది.నేను: నేను ఇపుడే గా ఫుల్ గా చూసాను అక్కడ ఏమి లేదు లే అని చెప్పాను.ఆమ్మ్మమ్మ : వద్దు రా అంది.నేను : లేదులే అని ఆమ్మ్మమ్మ లంగాను పైకి లేపి ఇక్కడ ఏమి ఉంది హెయిర్ ఉంది చూడు అని ఆమ్మ్మమ్మ పూకు ను తకాను అంతే న మొడ్డ లేచి నిలపడి అమ్మమ్మ పూకును దెంగు అని రెడి గా ఉంది.ఆమ్మ్మమ్మ : రేయ్ ఏంటి రా ఇది తి అంది.నేను : లేదులే అనో చెపి ఆమ్మ్మమ్మ లంగా ను తీసి పక్కన పెట్టాను.ఫస్ట్ టైమ్ ఒకరిని బట్టలు లేకుండా చూడటం. అసలు ఆమ్మ్మమ్మ ఎలావుందీ అంటే స్వర్గం నుండి వచ్చింది అని న్నాట్లు ఉంది.ఆమ్మ్మమ్మ : రేయ్ కానీ రా అంది.నేను : సరే అని ఆమ్మ్మమ్మ కి తల సనాం చేపించను.ఆమ్మ్మమ్మ : సరే తల సన్నాం అయింది లే కానీ ఇక నువ్వు కానీ అది.నేను : ఎక్కడా అయింది. తల నే అయింది .కింద కూడాచేయాలి అని చెపి సబ్బు తో అమ్మమ్మ పాయలు పైన రూదును.ఆమ్మ్మమ్మ : వద్దు ర అంది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ ఏంటి ఇవి చాల మెత్తగా ఉన్నాయి .అన్నను.ఆమ్మ్మమ్మ : రేయ్ నేను అందుకే వద్దు అన్నను అంది.నేను లేదు నువ్వు చెప్పాలి అన్నాను.అలా అంటూ ఆమ్మ్మమ్మ బూబ్స్ ని పిసుకుతున్నాను.ఆమ్మ్మమ్మ : రేయ్ ఇంకా ఇంతసేపు అంటావు రా అక్కడ అంది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ చాలా మెత్తగా ఉన్నాయి అన్నాను.ఇంటివి అంన్నానుఅమ్మమ్మ : వాటిని పాయలు అంటారు రా వాటిని పలు ఇవ్వడానికి రా అందినేను : ఇప్పుడు వస్తాయా అని అన్నాను .ఆమ్మ్మమ్మ : ఇపుడు రావు రా నాకు అంది.నేను : ఎలా తాగాలి ఇలా తగల అని ఆమ్మ్మమ్మ పాయను నోట్లో పెట్టు కొని సపరితుస్త్నను.ఆమ్మ్మమ్మ రేయ్ తీయరా అని చేపింది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ ఇవి చాల బాగుంయి నేను రోజు ఇలా చేస్తా అన్నాను.ఆమ్మ్మమ్మ : తపురా అందినేను : ఎందుకు తప్పు అని అంది.ఆమ్మ్మమ్మ : నీకు చెపినా కూడా అర్థం కాదులే అంది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ కింద చూడు ఎంత హై ఉందే చూడు .ఉండు అంత తీసా అన్నను.ఆమ్మ్మమ్మ : వద్దు రా అందినేను : పక్క నే ఉన్న టిమీర్ తీసుకొని ఆమ్మ్మమ్మ పూకు పైన పెట్టి మొత్తం హెయిర్ తిస్తున్నాను.ఆమ్మ్మమ్మ : రేయ్ వధురా అంది.నేను : చూడు ఇపుడు ఎలాఉందో అని చెప్పాను.హెయిర్ తీసినక ఆమ్మ్మమ్మ పూకు చాలా నీట్ గా ఉంది.ఆమ్మ్మమ్మ : సరే ఇంకా చాలు నాకు ఎలాగో ఉంది రా అంది.నేను మనసులో నాకు కూడ క్వాలిసింది అదే నీలో సెక్స్ కోరికలు పెరిగి నువ్వు రే మనవడితో దేన్గిచి కోవాలి అని నీలో కొరిగా పెరగాలి .పెంచుతా చూడు అని అనుకున్నా.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ ఉండు ఇక్కడ హెయిర్ ఉంది తీసా అని సరిగా పూకు పైన హాండ్ పెట్టి రఫ్ చేస్తున్నా నాకు ఆమ్మ్మమ్మ పూకు లో నుండి కారిన రసాలు చేతి కి తగిలాయి.అప్పుడు నాకు అర్థం అయింది ఆమ్మ్మలో సెక్స్ కోరికలు స్టార్ట్ అయినాయి అనుకున్న .నేను : నేను ఆమ్మ్మమ్మ ఇందాక మొరింగ్ వచ్చె పాస్ నైట్ వచ్చే పాస్ గురించి చెపుతావు అన్నావు కధ అన్ననుఆమ్మ్మమ్మ : ఇపుడు వదు రా నైట్ నిద్రపోయేటపుడు చెపుతా అంది.నేను : సరే ఆమ్మ్మమ్మ నాకు సన్నాం చెపియి అని చెప్పాను.ఆమ్మ్మమ్మ : కూర్చొని నాకు తల స్నానం చేపిస్తుంది. ఆమ్మ్మమ్మ పాయలు నా వీపుకి చల్ల మెత్తగా తగులు తున్నాయినేను : ఆమ్మ్మమ్మ ని పాయలు నాకు చాల బాగా నచ్చాయి ఆమ్మ్మమ్మ నీ పాయలు నా విపుకు తగులు తుంతే నాకు చాలా బాగా ఉంది.ఆమ్మ్మమ్మ : సరే అంది.నేను : లేదు ఆమ్మ్మమ్మ నేను రోజు విట్టినీ పిసుకుత అన్నానను.ఆమ్మ్మమ్మ : సరే లే అంది.నేను : థాంక్స్ ఆమ్మ్మమ్మ అని చెప్పాను.ఆమ్మ్మమ్మ : సరే తల స్నానం అయింది ఇక నువ్ స్నానం చేయి అని వెళ్ళిధి.నేను ఏ రోజు జరిగిన వాటిని గుర్తు తెరచుకుంటు కట్టుకున్నాను.నేను వెళ్లి రెడి అయి ఆమ్మ్మమ్మ తో నేను బయటకు వేళ్ళు తున్నాను అని చెపి వేళ్ళను.నేను మళ్ళీ నైట్ 8 కు వచ్చాను ఆమ్మ్మమ్మ సోఫా లో కూర్చొని ఉంది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ అని చెప్పి ఆమ్మ్మమ్మ పక్క నా కూర్చొని నా రెండు చేతులతో ఆమ్మ్మమ్మ బూబ్స్ ను పట్టు కొని పిస్కుతున్నాను.ఆమ్మ్మమ్మ : ఏంటి రా వాదులు అంది.నేను : ఆమ్మ్మమ్మ నాకు బాగా నచ్చాయి అని చెపి ఇంకా బాగా పిసుకుతున్నానుకొది సేపు అమ్మమ్మ వదు అంది తరువాత ఆమ్మ్మకుడా ఏమి అనలేదు నేను ఇక్క అమ్మమ్మ ను లేపి అమ్మమ్మ నైటి తీసి పిసుకుతున్న ఆమ్మ్మమ్మ లో కోరికలు ఎక్కువ అయినట్లు అయినాయి ఆమ్మ్మమ్మ తన చేతి తో పూకు కదా రఫ్ చెచూసుకుంటుంది .నేను : ఆమ్మ్మమ్మ ఎందుకు అక్కడ రఫ్ చేసుకుంటునవు అంన్నానుఆమ్మ్మమ్మ : ఆమ్మ్మమ్మ కి ఏమి చెప్పాలో తెలియక ఇక్కడ జిల పెట్టిది రా అంది.నేనూ : ఎందుకు నేను ఉన్న కదా అని చెపి ఆమ్మ్మమ్మ పూకు ను రఫ్ చేస్తున్నాను అంతే ఆమ్మ్మమ్మ సౌండ్ చేస్తుంది.నేను అలాగే అమ్మమ పూకు ను పాయలును పిసుకుతున్నాను .కొది సేపటికి ఆమ్మ్మమ్మ పూకు నుండి రసాలు కరినాయి. నేను చూడు ఆమ్మ్మమ్మ నువు కూడా పాస్ పోసినవు నన్ను తెలియనట్లు.ఆమ్మ్మమ్మ : నేను అలా అనలేకే ఆమ్మ్మమ్మ కి సృహ వచ్చింది అప్పదివారకి ఆమ్మ్మమ్మ సెక్స్ మూడు లో నే ఉంది.వెంటనే లేచి నైటి వేసుకొని బాత్రూం కి వెళ్ళింది.ఆమ్మ్మమ్మ 15 మిం తరువాచి వచ్చి రే బోజనమ్ చేస్తూ రా అని నేను సరే అని చెపి వెళ్లి బోజనమ్ చేసి వచ్చి నా రూంకి వెళ్లి రెడి అయి నా బట్టలు అని విప్పాను.ఆమ్మ్మమ్మ తో ఏ రోజు ఇలాయిన్ నను దెంగరా అని అనిపించుకోవాలి లేదా ఆమ్మ్మమ్మ నా మొడ్డ అయిన కోటించుకోవాలి అనుకున్నా ను.
Related
telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories
Related

telugu sex stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories

window.fbAsyncInit = function() {
FB.init({
appId : ‘676711399386534’,
xfbml : true,
version : ‘v2.1′
});
};

(function(d, s, id){
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/’.$tco_fb_locale.’/sdk.js”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Telugu Sex Stories | sex in telugu | indian sex | indian sex stories | hot telugu stories | telugu sex story | hot sex stories | telugu sex videos | new sex stories | aunty sex stories | telugu aunty | telugu sex stories | telugu aunty sex | sex kathalu | telugu kathalu | telugu sex kathalu | telugu sex stories | free sex stories | sex stories pdf | latest sex stories | telugu sex stories